Główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

by Mario

I. OGÓLNE INFORMACJE O SKLEPIE.

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem ourlittleadventures.pl/sklep, prowadzony jest przez Moon And Back, Mariusz Zielonka, Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, zarejestrowany pod numerem NIP: 7571408749
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów, w tym także plików elektronicznych (e-booków i dostępów do map) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane Sklepu:
  Moon And Back Mariusz Zielonka, ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, Polska, zarejestrowany pod numerem NIP: 7571408749
 4. Dane kontaktowe obsługi Sklepu: Moon And Back Mariusz Zielonka, ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, Polska, zarejestrowany pod numerem NIP: 7571408749, adres poczty elektronicznej: hello@ourlittleadventures.pl
 5. Definicje:
  Sklep – Sklep Internetowy „Our Little Adventures”.
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
  Produkt – cyfrowe rzeczy, usługi lub inne towary oferowane przez Sklep.
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego „Our Little Adventures”.
  Strona internetowa – strona internetowa Sklepu dostępna pod adresem ourlittleadventures.pl/sklep
  Blog – strona internetowa bloga ourlittleadventures.pl
 6. W naszym Sklepie nie stosujemy żadnych mechanizmów umożliwiających indywidualne dostosowanie ceny produktów na podstawie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Dla nas wszyscy Klienci są równi.
 7. Szczególne zasady sprzedaży przez Sklep treści cyfrowych (plików elektronicznych) zostały zamieszczone w rozdziale IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH).

II. REJESTRACJA.

 1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez Sklep, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Klient może zalogować się na stronie Sklepu jako zarejestrowany użytkownik. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Sklepu oraz Bloga. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Klienta jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
 3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT i wyślemy zamówione przez Państwa towary pod wskazany przez Państwa adres. Koszt wysyłki ponosi Klient.
 4. Klient zamawiając produkty składając zamówienie akceptuje otrzymanie faktury VAT w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Plik ten można otworzyć po zainstalowaniu dowolnej przeglądarki plików pdf.

III. ZASADY ZAKUPÓW I PŁATNOŚCI.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep ma obowiązek dostarczać książki i inne towary bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez towar posiada wady fabryczne, jest niezgodny z umową i złożonym przez Państwa zamówieniem itd. prosimy o podjęcie działań opisanych w niniejszym regulaminie, w szczególności w pozycji: VIII. REKLAMACJE lub ust. 17 pozycji IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH).
 2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie ourlittleadventures.pl i następnie zdecydować się na zakup.
 3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk”.
 5. Cena towaru – wskazana w jego opisie na stronie ourlittleadventures.pl/sklep – staje się dla Klienta wiążąca w chwili złożenia zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT. W przypadku informowania o obniżce ceny towaru Sklep udostępnia Państwu również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 6. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu, Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów. Przed dokonaniem zakupu Klient zostanie poinformowany o kosztach wysyłki zamówionych towarów, o ile takie występują.
 7. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
 8. W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego zamówienia i zawarcia umowy na odległość. Potwierdzenie to obejmuje wcześniej udostępnione Klientowi na stronie Sklepu informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, to jest w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Wydawnictwa (adresie Wydawnictwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu), łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji (odpowiedzialności Sklepu za zgodność towarów z umową), sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy itd. W przypadku „plików elektronicznych” (e-booki lub dostępy do źródeł informacji) wskazane powyżej potwierdzenie obejmuje także informację o udzielonej przez Państwa wyraźnej zgodzie na dostarczenie tych treści cyfrowych w okolicznościach wyłączających prawo do odstąpienia od takiej umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 9. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  a) za pobraniem – jeśli tylko taka forma płatności jest dostępna, w trakcie procedury składania zamówienia na stronie Sklepu.
  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem szybkich płatność obsługiwany przez mBank S.A. pod nazwą „paynow”. System umożliwia płatność za pomocą BLIK, szybkim przelewem, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz poprzez usługę GooglePay.
  c) płatność elektroniczna za pomocą platformy PayPal, dokonywana przez Klienta przed realizacją przez Sklep zamówienia.
  d) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

  Więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem systemów PayU lub PayPal można znaleźć odpowiednio na stronie  www.paynow.pl lub www.paypal.com.
 10. Płatność za pobraniem oznacza, że Sklep wysyła Klientowi zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki firmie wydającej w imieniu Sklepu zamawiane produkty.
 11. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia. Sklep ma prawo z powodu powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Klientem i niezwłocznie zwrócić wpłacone przez Klienta pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje także Klientowi.
 12. Z chwilą przekazania przez Sklep przesyłki z zamówionymi produktami za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy, Klient akceptujecie odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Klientowi jako konsumentowi w terminie 14 dni, liczonym od dnia faktycznego przekazania zamawianych książek lub innych towarów za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez  Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta jako konsumenta dopiero z chwilą wydania Klientowi towaru przez wybraną firmę  dostarczającą standardowo  towary sprzedawane w Sklepie.

IV. POTWIERDZENIE INFORMACJI PRZEZ SKLEP:

 1. Sklep najpóźniej w momencie dostarczenia Klientowi zamówionych w Sklepie książek lub innych towarów potwierdzi poniższe informacje dotyczące:
  1. głównych cech świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
  3. adresu przedsiębiorstwa, adresu poczty elektronicznej oraz numerów telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
  4. adresu, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
  5. łącznej ceny lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, opłat za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów,
  6. sposobu i terminu zapłaty,
  7. sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
  8. sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie, a także wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  9. kosztów zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument,
  10. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 2014 roku o prawach konsumenta lub okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy, zwłaszcza w zakresie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku kiedy Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  11. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową,
  12. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
  13. mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  14. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 2. Potwierdzenie wskazanych powyżej informacji następuje w formie pisemnej lub w sposób wskazany w III.8.

V. KOSZTY WYSYŁKI.

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  a) ponoszone przez Klienta koszty wysyłki firmą kurierską są niezależne od wielkości zamówienia i są wskazane na stronie Sklepu po kliknięciu w link „Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia,
  b) ponoszone przez Klienta koszty wysyłki do Paczkomatów firmy Inpost są wskazane na stronie Sklepu po kliknięciu w link „Koszyk/Dostawa i płatność” w trakcie procedury składania zamówienia.
  c) koszty dostawy, o której mowa w VI.8 Regulaminu oraz jej organizacji przez Sklep pokrywa w całości i samodzielnie Klient,

 2. Sklep nie realizuje zamówień zagranicznych.
 3. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówienia złożonego w Sklepie.

VI. TERMINY DOSTAWY.

 1. Książki i inne towary dostarczane są przez firmę wykonującą transport produktów zgodnie z wybraną przez Klienta usługą.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się najpóźniej w najbliższy dzień pracujący, następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę wykonującą transport produktów, wskazany na jej stronie internetowej.
 4. Zamówione przez Klienta w Sklepie oferowane książki lub inne towary mogą być dostarczone w inny, wskazany przez Klienta sposób, po uzgodnieniu odpowiednich warunków takiej dostawy, w terminie odpowiadającym wybranemu sposobowi takiej dostawy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 1. Zgodnie z  art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni, liczonym od dnia dostarczenia Klientowi towaru, a więc od dnia objęcia książki lub innego towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez wysłanie stosownego maila.
  W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres: Moon And Back Mariusz Zielonka, ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, Polska z dopiskiem: „Zwrot”
  Pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a Klient ponosicie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar musi więc być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi jako konsumentom w wypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia są dostępy do plików, map albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (VII.1) skorzystania przez Klienta jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje niezwłocznego zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru wraz z kosztem dostarczenia towaru (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy nabyciu towarów, albo na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub za W takiej sytuacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Zamawiającego produkty. Wydawnictwo w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ma prawo jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep w sytuacji odstąpienia od umowy nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu, towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient pokrywa sam i nie podlega on zwrotowi, biorąc pod uwagę to, że ze względu na swój charakter nasze towary mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 8. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy skorzystania przez Klienta jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Klienta przez Sklep ponosi Klient.

VIII. REKLAMACJE.

 1. W przypadku braku zgodności towaru z zawartą ze Sklepem umową reklamowany przez Klienta produkt (a więc posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
  Moon And Back Mariusz Zielonka, ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, Polska z dopiskiem: „Reklamacja”.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 4. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji, wadliwy towar zostanie (ze względu na asortyment Sklepu) wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle życzenia Klienta: zwróci niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) cenę towaru wraz z kosztami przesyłki lub zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty.
 5. W przypadku uwzględnienia przez Sklep złożonej przez Klienta reklamacji Sklep wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu w formie pliku o rozszerzeniu *.pdf na adres e-mailowy, z którego złożono zamówienie. Przesłanie faktury korygującej w taki sposób na wskazany adres uznane będzie za potwierdzenie jej odbioru przez Klienta.
 6. Informujemy, że w stosunku do Klienta jako konsumentów Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towarów z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zawartych w przepisach od art. 43a do art. 43q tej ustawy), udostępnionej pod następującym linkiem w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140000827
 7. Brak zgodności towaru z umową występuje w szczególności gdy:
  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność lub interoperacyjność nie są zgodne z zawartą z Klientem umową,
  b) towar jest nieprzydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi jako konsumentowi, o którym Klient powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował,
  c) towar nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 8. W przypadku braku zgodności z umową dotyczącej jedynie niektórych towarów dostarczonych Klientowi przez Sklep na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów. Prawo to przysługuje również w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient jako konsumenci zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

IX. SPRZEDAŻ PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH (TREŚCI CYFROWYCH).

 1. Przez „pliki elektroniczne” w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-booki lub udostępnianie map w serwisie google (treści cyfrowe), które są oferowane do sprzedaży przez Sklep w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Klienta urządzeniach elektronicznych lub dostępu na podstawie adresu e-mail do treści map tworzonych i oferowanych przez Sklep.
 2. Wydawnictwo oferuje:
  a) e-booki (cyfrowe wydania książek) w formatach: ePub, MOBI,
  b) autorskie mapy podróży (cyfrowe dostęp do tworzonych map w serwisie google), które wymagają konta w serwisie Google
 3. Opis e-booka lub innego produktu cyfrowego na stronie Sklepu zawsze zawiera wskazanie formatu, w którym można go nabyć lub formy dostępu. Przed dokonaniem zakupu Klient powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, którym dysponujecie spełnia odpowiednie wymagania sprzętowe w celu odtworzenia pliku elektronicznego oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie pliku elektronicznego na urządzeniu elektronicznym Klienta.
 4. W przypadku map, Klient jest zobowiązany do posiadania adresu e-mail w serwisie Google.
 5. Zamówienie obejmujące e-booki lub mapy może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Klienta e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez pliku elektronicznego lub zostanie dostarczona informacja o udostępnieniu zakupionej przez Klienta mapy.
 6. Korzystanie z plików elektronicznych w postaci e-booków lub map możliwe jest jedynie przy użyciu odpowiednich programów, których wybór zdeterminowany jest przez rodzaj posiadanego przez Klienta urządzenia elektronicznego (komputer, urządzenie mobilne itd.) i zainstalowanego systemu operacyjnego, a także posiadania odpowiedniego konta e-mail. Instalacja oprogramowania niezbędnego dla korzystania z plików elektronicznych jest zawsze przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a dostawcą takiego oprogramowania. Klient składający zamówienie przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego. Wobec wielości urządzeń elektronicznych i oprogramowania do nich używanego proponujemy, aby Klient przed zakupem pliku elektronicznego skontaktował się z producentem swojego urządzenia elektronicznego (np.: czytnika) lub stosownego oprogramowania i ustalili, czy dane urządzenie lub oprogramowanie będzie potrafiło otworzyć pliki elektroniczne, które zamierza Klient nabyć.
 7. Do otwarcia plików w formacie:
  1. mobi wystarczy czytnik sprzętowy (przykładowo Kindle) lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Mobi Pocket Reader, Calibre itd.),
  2. ePub wystarczy czytnik sprzętowy lub programowy zgodny z tym formatem (np.: Adobe Digital Editions, Nexto Reader, Bluefire Reader itd.),
 8. W razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących sprzedaży elektronicznych, zwłaszcza natury technicznej (charakterystyki, objętości oraz formatu plików) prosimy o kontakt z sklepem pod adresem e-mail: hello@ourlittleadventures.pl przed dokonaniem zakupu pliku elektronicznego lub dostępu do mapy.
 9. Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem: operatora płatności wymienionej w III pkt 9. lit. b i c.
 10. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonych na stronach internetowych Paynow lub PayPal, odpowiada wyłącznie Paynow lub PayPal.
 11. Paynow i PayPal nie są stroną, ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 12. Paynow i PayPal nie są stroną ani w żaden inny sposób nie są objęta skutkami prawnymi umowy, którą Klient zawiera z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych Paynow lub PayPal na zapłatę za zakupione w Sklepie pliki elektroniczne lub dostępy
 13. Wszystkie ceny plików elektronicznych lub dostępów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT.
 14. Realizacja zamówienia dotyczącego pliku elektronicznego lub dostępu następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Klienta zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: Paynow lub PayPal.
 15. Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne lub dostępy, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o potwierdzeniu otrzymania należności i sposobie pobrania pliku elektronicznego lub otrzymania dostępu oraz na żądanie klienta fakturę VAT w formie elektronicznego załącznika. Wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierać będzie pouczenie o nieprzysługującym Klientowi prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie plików elektronicznych niezapisanych na nośniku materialnym – utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Klienta wyraźnym żądaniem rozpoczęcia świadczenia i poinformowaniem Klienta przez Sklep o utracie w takim przypadku prawa do odstąpienia od umowy, a także pełną informację o prawach przysługujących w związku z zawarciem umowy o dostarczenie plików elektronicznych za pośrednictwem sieci Internet.
 16. W przypadku, kiedy z niezależnych od Sklepu powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez za zamówienie, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy Klienta.    
 17. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej z Sklepem na odległość umowy zakupu pliku elektronicznego  przez Klienta nie przysługuje jako konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie pliku elektronicznego, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta jako konsumentów i po poinformowaniu Klienta przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia w takich warunkach (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Sklep przed dokonaniem zakupu poinformuje więc Klienta o tym, że:
  a) zawarcie umowy zakupu pliku elektronicznego lub dostępu i spełnienie świadczenia przez Sklep wymaga Klienta wyraźnej zgody,
  b) po spełnieniu świadczenia przez Sklep (udostępnieniu pliku elektronicznego lub dostępu) Klient utraci prawo odstąpienia od umowy,
  a Klient potwierdza przyjęcie do wiadomości tych zasad.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych lub dostępów, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierających się linków, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem i umową należy zgłosić na adres e-mail: hello@ourlittleadventures.pl. Sklep dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych (w tym także ewentualnego doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z umową) i poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 19. Sklep w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji oferowanych przez Sklep, zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”, poprzez umieszczenie w tym pliku w sposób widoczny lub w sposób niejawny danych identyfikujących konkretnego nabywcę pliku i zawartą z nim umowę. Oznaczenia takie nie służą zbieraniu jakichkolwiek informacji na temat Klienta. Zawierając umowę sprzedaży pliku elektronicznego ze Sklepem, Klient wyraża zgodę na takie oznaczenia i zobowiązujecie się nie podejmować żadnych działań w celu usunięcia z danego pliku elektronicznego tego oznaczenia lub jego modyfikacji.
 20. W wyjątkowych przypadkach i jedynie wtedy, kiedy z opisu konkretnego pliku elektronicznego na stronie Sklepu będzie tak wynikać, Sklep – w celu ochrony praw autorskich publikacji oferowanych przez Sklep – zastrzega sobie prawo do zabezpieczania ich za pomocą systemu ochrony praw autorskich DRM (Digital Rights Management).
 21. Dokonanie zakupu plików elektronicznych lub dostępów w naszym Sklepie upoważnia Klienta do ich utrwalenia i odtwarzania jedynie przy wykorzystaniu posiadanego przez klienta urządzenia elektronicznego lub adresu e-mail w serwisie google, na które przedmiotowy plik elektroniczny zostanie pobrany lub dostęp udzielony. Dodatkowo nabywca pliku elektronicznego lub dostępu ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Klienta pliku elektronicznego od Sklepu umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem – w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na Klienta (nabywcę) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
 22. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Klienta plików elektronicznych lub dostępów od Sklepu w żadnym wypadku Klient nie jest, bez pisemnej zgody Sklepu, uprawniony do:
  ● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
  ● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
  ● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
  ● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
  ● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
  ● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
  ● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.
 23. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO”) itd.

Regulamin został sporządzony 1 października 2023 roku